Regulamin

Regulamin portalu "Dla pacjentów", który jest częścią Medycznej Platformy Edukacyjnej.

REGULAMIN MEDYCZNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

zatwierdzony uchwałą Zarządu TIM - Polska Sp. z o.o. z dnia 9 października 2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Regulamin określa zasady korzystania z informacji i usług edukacyjnych dostępnych na Medycznej Platformie Edukacyjnej pod adresem internetowym http://www.medycyna.org.pl zwanej dalej MPE oraz prawa i obowiązki Użytkowników.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

§2

Użytkownikiem MPE może być osoba fizyczna, jednakże korzystanie z niektórych obszarów MPE jest dostępne wyłącznie dla osób posiadających prawo do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, ratownika medycznego, pielęgniarki i położnej, potwierdzone przez właściwą okręgową izbę lekarską, wojskową izbę lekarską lub okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

§3

1. Ofertę programową MPE opracowuje i rozpowszechnia przedsiębiorstwo Technologie Innowacje Medycyna - Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000178988, zwane dalej Operatorem MPE.

2. Operator MPE zapewnia sprawność techniczną MPE oraz środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

3. Jakość usług edukacyjnych oraz rzetelność informacji zamieszczanych przez Operatora MPE podlega merytorycznej ocenie Rady Programowej złożonej z osób o ugruntowanym doświadczeniu zawodowym i autorytecie. Skład Rady Programowej podaje się do wiadomości Użytkowników.

KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI MPE

§4

Korzystanie z MPE jest bezpłatne z zastrzeżeniem, że niektóre sekcje korzystania z platformy będą wymagały wniesienia opłaty.

§5

1. Korzystanie z niektórych obszarów MPE jest uzależnione od rejestracji Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zarejestrować się wypełniając rzetelnymi danymi osobowymi formularz rejestracyjny.

2. Zakładając konto Użytkownik potwierdza iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu MPE, akceptuje jego treść, a nadto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób i dla celów określonych niniejszym Regulaminem.

3. Każdy Użytkownik MPE może założyć i posiadać tylko jedno konto.

§6

1. Użytkownik może zamieścić w zasobach MPE opatrzone imieniem i nazwiskiem własne oryginalne opracowanie o objętości nie większej niż dziesięć stron maszynopisu.

2. Zamieszczenie opracowania nastąpi nieodpłatnie w terminie nie później niż 30 dni od jego nadesłania w formie elektronicznej o ile uzyska ono pozytywną ocenę Rady Programowej.

3. Do opracowania Użytkownik zobowiązany jest dołączyć zgodę na jego nieodpłatną publikację w zasobach MPE opatrzoną imieniem nazwiskiem stopniem naukowym, specjalizacją i miejscem pracy.

4. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.

5. Operator MPE może skrócić okres oczekiwania na publikację jeżeli Użytkownik dołączy do opracowania pozytywną opinię o jego walorach edukacyjnych wyrażoną przez uznanego specjalistę z danej dziedziny lub pracownika naukowego krajowej lub zagranicznej uczelni medycznej.

6. Po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Operator MPE może dokonać w nadesłanym materiale niezbędnych skrótów i innych zmian redakcyjnych lub też odmówić publikacji bez podania przyczyny.

7. Użytkownik którego trzy opracowania zostaną zamieszczone na stronach MPE otrzyma od Operatora MPE certyfikat publikacji.

§7

1. Operator MPE umożliwia Użytkownikom wymianę doświadczeń i opinii zawodowych przy wykorzystaniu interaktywnych mechanizmów stosowanych w Internecie, takich jak forum dyskusyjne i czat.

2. Wypowiadający się są identyfikowani przez innych Użytkowników imieniem i nazwiskiem.

3. Użytkownicy mają obowiązek stosować się do powszechnie przyjętych zasad netykiety.

4. Wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste jest zabronione.

5. Operator MPE nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez Użytkownika w szczególności za wypowiedzi zamieszczane na forach dyskusyjnych jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia treści naruszających zasady współżycia społecznego, etyki zawodowej, prawa osób trzecich i zamknięcia konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.

§8

1. Udział w certyfikowanych kursach lub programach edukacyjnych wymaga wniesienia opłaty, o wysokości której Użytkownik będzie informowany.

2. Katalog kursów lub programów edukacyjnych w wybranych zakresach tematycznych zawiera informację o cenie kursu.

3. Powiadomienie o nowościach w katalogu kursów lub programów edukacyjnych następuje bezpłatnie.

4. Otrzymywanie informacji o nowościach w katalogu wymaga użycia funkcji Subskrypcja i podania danych Użytkownika.

5. Udział w wybranym kursie lub programie edukacyjnym wymaga wypełnienia formularza zamówienia i potwierdzenia go. Uczestnik kursu musi dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z zainstalowaną przeglądarka internetową obsługującą HTML 4.0 i JavaScript z włączoną obsługą cookies oraz sprzęt i oprogramowanie umożliwiające przeglądanie dokumentów i prezentacji multimedialnych.

6. Niektóre kursy lub programy edukacyjne wymagają od Użytkownika korzystania z technologii Flash.

7. Uczestnictwo w niektórych kursach lub programach edukacyjnych może wymagać skorzystania z klucza dostępu oraz nośników, które Użytkownik otrzyma od Operatora MPE.

8. W przypadku stwierdzenia wad technicznych w dostarczonym pakiecie edukacyjnym (kurs lub program) należy w terminie 10 dni od jego doręczenia wnieść reklamację i odesłać Operatorowi MPE. Uwzględnienie reklamacji spowoduje niezwłoczne wysłanie na koszt Operatora MPE innego wolnego od wad pakietu.

9. Opłatę za kurs lub program edukacyjny Użytkownik wnosi za pośrednictwem PPUP Poczta Polska przy odbiorze przesyłki za zaliczeniem pocztowym albo przelewem, albo inną przyjętą formą płatności.

10. Ukończenie kursu lub programu edukacyjnego Operator MPE dokumentuje w elektronicznym indeksie prowadzonym dla każdego Użytkownika oraz wystawia mu certyfikat.

§9

1. Udostępnione Użytkownikowi materiały szkoleniowe - teksty, grafiki, zdjęcia dźwięki, filmy i inne, jak również wybór i układ prezentowanych treści są chronione prawem autorskim.

2. Uczestnik kursu lub programu edukacyjnego może wykonać tylko jedną kopię udostępnionego materiału w celu jego zabezpieczenia lub archiwizowania.

3. Z zastrzeżeniem §9 ust. 2 jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie, wymaga pisemnej zgody Operatora MPE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§10

1. Operator MPE przy transmisji danych osobowych stosować będzie środki techniczne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do danych.

2. Dane Użytkownika wykorzystane zostaną w celu umożliwienia mu korzystania z informacji i usług MPE oraz w działaniach marketingowych takich jak: przekazywanie informacji o promocjach, konkursach, produktach i usługach oraz działaniach realizowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.

3. Wykorzystanie adresów IP Użytkowników nastąpi wyłącznie w celu usunięcia usterek w pracy serwera, analizy występujących naruszeń bezpieczeństwa, analizy statystycznej wykorzystania MPE.

§11

1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia przez Administratora, którym jest Operator MPE.

2. Użytkownik może wnieść zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania jego danych w celach marketingowych. W tym celu należy wykorzystać funkcję Wspomaganie Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

Uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy kierować przy wykorzystaniu funkcji Wspomaganie Użytkownika.

§13

1. Operator MPE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie poprzez ich publikację na stronach portalu.

2. Wprowadzone przez Operatora zmiany nie obejmą postanowień dotyczących ochrony danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Wprowadzona uchwałą zarządu TIM-Polska Sp. z o. o. z dnia 22 marca 2013 roku.

Poniższe informacje dotyczą plików cookie w domenie medycyna.org pl, a więc zarówno stosowanych w części serwisu oferującej szkolenia (Medyczna Platforma Edukacyjna), jak i w Sklepie MPE.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie, inaczej "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w komputerze, urządzeniu przenośnym lub innym urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookie są na ogół związane z domeną internetową, a wykorzystywane przez przeglądarkę użytkownika.

Do czego służą pliki cookie?

Pozwalają one rozpoznać określoną przeglądarkę, a pośrednio określonego użytkownika oraz na tej podstawie dostosować zawartość strony, jej ustawienia, sposób prezentacji, interakcję z użytkownikiem.

Przykładowe zastosowania plików cookie:

-pamiętanie tzw. sesji, dzięki czemu użytkownik po zalogowaniu korzysta z szeregu stron i nie musi się logować do każdej strony

-pamiętanie zawartości koszyka w sklepie

-pamiętanie ustawień i preferencji użytkownika

-zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z serwisu przez dokładniejszą identyfikację użytkownika

-dostosowanie treści do używanego urządzenia (np. telefon lub tablet)

-dostosowanie treści do lokalizacji użytkownika

-gromadzenie statystyki korzystania ze strony.

Powyższe funkcje byłyby bez użycia plików cookie trudne bądź niemożliwe do zrealizowania.

W jaki sposób można zarządzać korzystaniem z plików cookie?

Pliki cookie są przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Jeżeli użytkownik stosuje kilka przeglądarek (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome), może posiadać w swoim komputerze kilka kopii tych samych ciasteczek.

Domyślnie przeglądarki internetowe akceptują większość plików cookie, ponieważ pliki te wzbogacają i ułatwiają korzystanie z serwisów. Takie standardowe zachowanie można zmienić przy użyciu ustawień przeglądarki (opcji, opcji internetowych). Każda przeglądarka wymaga własnego sposobu zarządzania plikami cookie, które gromadzi.

Należy pamiętać, że ograniczanie stosowania plików cookie będzie skutkować obniżoną funkcjonalnością odwiedzanych witryn, a nawet brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji.

W jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane przez MPE i Sklep MPE?

Pliki cookie w domenie medycyna.org.pl są stosowane w celu pamiętania zawartości sesji, ustawień i preferencji użytkownika oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z serwisu.

W domenie medycyna.org.pl nie są stosowane pliki cookie innych firm (tzw. third party) służące do śledzenia zachowań użytkowników i gromadzenia danych komercyjnych na ich temat.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 stycznia 2016, 00:08