RADA PROGRAMOWA MPE


przewodniczący rady programowej

Rozmiar: 3190 bajtów Prof. dr hab. n med. Andrzej Borówka
Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Kierownik Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Oddziału Urologii Międzyleskiego Szpitala Zespolonego. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych. Współorganizator wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.


członkowie rady programowej

Profesor Simon Prof. zw. dr hab. n med. Krzysztof Simon
Profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej we Wrocławiu i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Wieloletni Konsultant województwa dolnośląskiego w zakresie chorób zakaźnych. Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych, 2 monografii oraz książek i 21 rozdziałów w książkach medycznych, redaktor naukowy 9 książek wydanych w języku polskim. Członek wielu towarzystw naukowych: PTEiLChZ, PTN AIDS, PTH, PTG, IACIR, EASL oraz członek Sekcji Medycznej Oddziału Wrocławskiego PAN, od 2000r. Członek wielu zespołów eksperckich: Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Polskiej Grupy Leczenia Encefalopatii, Polskiej Grupy Ekspertów HBV - Zespół ds. Szczepień, ekspert AOTM, Kolegium Lekarzy Rodzinnych i innych.

Rozmiar: 3190 bajtów Prof. dr hab. n med. Piotr Małkowski
Profesor Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie Szpitala Dzieciątka Jezus. Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu AM w Warszawie. Członek wielu towarzystw naukowych: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Transplantologiczne, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne, International Association of Surgeons and Gastroenterologist (and Oncologists), International Hepato-Pancreato-Billiary Association, Polsko-Francuskie Towarzystwo Angiologiczne. Członek i ekspert w organizacjach krajowych: Krajowa Rada Akredytacji Szkolnictwa Medycznego, Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia, Państwowa Komisja Akredytacyjna, Grupa ekspertów HCV. Autor ponad 174 publikacji, 161 komunikatów zjazdowych i 25 rozdziałów w podręcznikach. Czynny uczestnik ponad 70 kongresów naukowych, w tym ponad 30 zagranicznych. Laureat wielu nagród. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.

Rozmiar: 3190 bajtów Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech K. Noszczyk
Specjalista chirurgii naczyniowej, Kierownik I Kliniki Chirurgii Ogólnej II Wydziału Lekarskiego oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, jeden z pionierów wprowadzających w naszym kraju nowoczesną chirurgię naczyniową oraz protezy naczyniowe do powszechnego stosowania. Współautor licznych badań doświadczalnych i klinicznych nad klejami tkankowymi. Członek rad i najważniejszych towarzystw naukowych w naszym kraju. Były Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich. Współautor i autor ponad 200 prac doświadczalnych, klinicznych i monografii. Autor i współautor publikacji naukowych.

Rozmiar: 3190 bajtów Prof. dr hab. n med. Wojciech Maria Kuś
Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Zastępca Kierownika Kliniki Ortopedycznej AM w Warszawie. Ponad 30-letnie doświadczenie dydaktyczne i kliniczne, wykładowca na kursach podyplomowych dla lekarzy i kierownik kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Sportowej i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Kolana i Artroskopii oraz Członek Prezydium Europejskiego Kolegium Chirurgów Sportowych. Autor około 160 pozycji publicystycznych i popularno-naukowych. Autor ponad 180 publikacji naukowych i zawodowych. Autor i współautor 21 książek i skryptów. Uczestnik wielu kongresów, konferencji, sympozjów i zjazdów krajowych i zagranicznych. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Rozmiar: 3190 bajtów Prof. dr hab. n med. Wiesław Jakubowski
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Autor i współautor wielu prac doświadczalnych, klinicznych oraz monografii i publikacji. Uczestnik wielu kongresów i konferencji krajowych i zagranicznych.

prof. Bartosz Loza Prof. dr hab. n med. Bartosz Łoza
Kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Tytuł i stanowisko profesora WUM uzyskał w 2009 roku. Kierował wieloma jednostkami teoretycznymi i klinicznymi, w tym pracownią, zakładem, kliniką i kilkakrotnie oddziałami szpitalnymi. Od 2006 roku podstawowym miejscem pracy prof. B. Łozy jest zorganizowana przez niego Klinika Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM. Autor ponad 200 pozycji piśmiennictwa. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny”, członkiem rad naukowych „Psychiatrii” i „Wiadomości psychiatrycznych”. Jest promotorem pięciu ukończonych przewodów doktorskich.

Doc. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski Doc. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii Instytucie im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację z onkologii klinicznej. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2003 doktora habilitowanego i został powołany na stanowisko docenta. Od wielu lat specjalizuje się w systemowym leczeniu kobiet chorych na raka piersi. Doc. Pieńkowski jest autorem ponad 30 oryginalnych prac dotyczących różnych aspektów leczenia raka piersi oraz licznych prac poglądowych i rozdziałów w podręcznikach i skryptach. Pełni obowiązki Prezesa Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, jest sekretarzem South Eastern European Society for Cancer Research. Jest także członkiem innych towarzystw naukowych.

Rozmiar: 3190 bajtów Prof. dr hab. n med. Maria Wierzbicka
Były Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie, nauczyciel i wychowawca wielu roczników polskich stomatologów, a także orędowniczka szerokiej współpracy polskich ośrodków naukowych z placówkami medycznymi krajów europejskich. Działała w międzynarodowych towarzystwach medycznych, m.in. w Międzynarodowym Towarzystwie Badań Stomatologicznych (USA), organizacja ta podzielona jest na oddziały, prof. Wierzbicka pełniła funkcję prezydenta oddziału Europy Środkowowschodniej w latach 1999 - 2000. W 2003 r. otrzymała Doctorat Honoris Causa Uniwersytetu w Malmo (Szwecja).

Rozmiar: 3190 bajtów Prof. dr hab. n med. Andrzej Wojtowicz
Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustneji Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego (członek zarządu, współzałożyciel EDI), Międzynarodowego Towarzystwa Badań w Stomatologii (Int.Assoc.Dental Res., CED - IADR członek zarządu oddziału europejskiego; członek i wykładowca CEOC - środkowo-europejskiego centrum implantologicznego w Gdańsku. Współautor ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych. Współorganizator wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Wiceprzewodniczącym Komisji Nauki w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

Rozmiar: 3190 bajtów Dr n. med. Jan Świątkowski
Kierownik Pracowni Radiologicznej Katedry i Klinika Ortopedii Szpitala Kliniczny nr 1 AM w Warszawie. Ponad 30-letnie doświadczenie dydaktyczne i kliniczne, organizator wielu kursów medycznych i badań obrazowych. Przewodniczący Sekcji Diagnostyki Narządu Ruchu Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wiceprezes Zarządu Sekcji Traumatologii Sportu, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu diagnostyki układu kostno-mięśniowego, zmian zapalnych i zwyrodnieniowych, nowotworów narządu ruchu oraz pierwotnych zaburzeń kostnienia - ostoechondrodysplazji oraz ponad 100 referatów i doniesień naukowych na krajowe i międzynarodowe Zjazdy naukowe.

Rozmiar: 3190 bajtów Prof. dr hab. n. soc. J. Paweł Gieorgica
Socjolog i politolog, Kierownik Zakładu Organizacji i Instytucji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz gościnnie profesor Catholic University of America w Waszyngtonie. Wieloletni dziekan wydziałów nauk humanistycznych szkół wyższych, dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, doradca centralnych organów rządowych, samorządów terytorialnych i związków zawodowych. Kierownik wielu projektów badawczych i programów pomocowych Unii Europejskiej realizowanych w Polsce i zagranicą. Ekspert organizacji europejskich m.in. International Training Foundation, European Agency for Reconstruction, działacz społeczny organizacji NGO w Polsce. Prezes Stowarzyszenia "Porozumienie Społeczne", wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego "Europa" oraz Polsko-Białoruskiej Fundacji Edukacyjnej. Autor około 100 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych.