MPE: Medyczna Platforma Edukacyjna
Skip MPE - wiedza od ponad 15 lat
Pokaż lub ukryj blok

MPE - wiedza od ponad 15 lat

Dzielimy się wiedzą od 11 lat
Skip Patronat Honorowy
Pokaż lub ukryj blok

Patronat Honorowy

Minister Zdrowia
Skip Współpraca naukowa
Pokaż lub ukryj blok

Współpraca naukowa

Polska Akademia Nauk
Skip Paratus Semper Doceri
Pokaż lub ukryj blok

Paratus Semper Doceri

Szanowni Państwo!

Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. w art. 56.ust.1 stwierdza:

"Powinnością każdego lekarza jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich swoim współpracownikom".

Warto wiedzieć, że za opracowanie autorskiego multimedialnego programu edukacyjnego, każdy Użytkownik MPE może uzyskać legalnie 100 pkt. edukacyjnych.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami naszej inicjatywy prosimy o kontakt mailowy pod adresem: redakcja@medycyna.org.pl

Z poważaniem
Redakcja MPE


REGULAMIN MEDYCZNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW
Z UPRAWNIENIAMI ZAWODOWYMI

zatwierdzony uchwałą Zarządu TIM - Polska Sp. z o.o. z dnia 4 maja 2005 r.
(z późniejszymi zmianami aktualizacyjnymi)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Regulamin określa zasady korzystania z informacji i usług edukacyjnych dostępnych na Medycznej Platformie Edukacyjnej pod adresem internetowym http://www.medycyna.org.pl zwanej dalej MPE oraz prawa i obowiązki Użytkowników.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

§2

Użytkownikiem MPE może być osoba fizyczna, jednakże korzystanie z niektórych obszarów MPE jest dostępne wyłącznie dla osób posiadających prawo do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, ratownika medycznego, a także osób reprezentujących pozostałe medyczne zawody regulowane.

§3

1. Ofertę programową MPE opracowuje i rozpowszechnia przedsiębiorstwo Technologie Innowacje Medycyna - Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000178988, zwane dalej Operatorem MPE.

2. Operator MPE zapewnia sprawność techniczną MPE oraz środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych.

3. Jakość usług edukacyjnych oraz rzetelność informacji zamieszczanych przez Operatora MPE podlega ocenie członków Rady Programowej. Skład Rady Programowej podaje się do wiadomości Użytkowników.

KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI MPE

§4

Korzystanie z MPE jest bezpłatne z zastrzeżeniem, że niektóre sekcje korzystania z platformy będą wymagały wniesienia opłaty.

§5

1. Korzystanie z niektórych obszarów MPE jest uzależnione od rejestracji Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zarejestrować się wypełniając rzetelnymi danymi osobowymi formularz rejestracyjny.

2. Zakładając konto Użytkownik potwierdza iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu MPE, akceptuje jego treść, a nadto wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób i dla celów określonych niniejszym Regulaminem.

3. Każdy Użytkownik MPE może założyć i posiadać tylko jedno konto.

§6

1. Użytkownik może zamieścić w zasobach MPE opatrzone imieniem i nazwiskiem własne oryginalne opracowanie o objętości nie większej niż dziesięć stron maszynopisu.

2. Zamieszczenie opracowania nastąpi nieodpłatnie w terminie nie później niż 30 dni od jego nadesłania w formie elektronicznej, o ile uzyska ono pozytywną ocenę Rady Programowej.

3. Do opracowania Użytkownik zobowiązany jest dołączyć zgodę na jego nieodpłatną publikację w zasobach MPE opatrzoną imieniem nazwiskiem stopniem naukowym, specjalizacją i miejscem pracy.

4. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.

5. Operator MPE może skrócić okres oczekiwania na publikację jeżeli Użytkownik dołączy do opracowania pozytywną opinię o jego walorach edukacyjnych wyrażoną przez uznanego specjalistę z danej dziedziny lub pracownika naukowego krajowej lub zagranicznej uczelni medycznej.

6. Po zasięgnięciu opinii członków Rady Programowej Operator MPE może dokonać w nadesłanym materiale niezbędnych skrótów i innych zmian redakcyjnych lub też odmówić publikacji bez podania przyczyny.

7. Użytkownik, którego trzy opracowania zostaną zamieszczone na stronach MPE otrzyma od Operatora MPE certyfikat publikacji uprawniających do punktów edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

1. Operator MPE umożliwia Użytkownikom wymianę doświadczeń i opinii zawodowych przy wykorzystaniu interaktywnych mechanizmów stosowanych w Internecie, takich jak forum dyskusyjne i czat.

2. Wypowiadający się są identyfikowani przez innych Użytkowników imieniem i nazwiskiem.

3. Użytkownicy mają obowiązek stosować się do powszechnie przyjętych zasad netykiety.

4. Wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste jest zabronione.

5. Operator MPE nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez Użytkownika w szczególności za wypowiedzi zamieszczane na forach dyskusyjnych jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia treści naruszających zasady współżycia społecznego, etyki zawodowej, prawa osób trzecich i zamknięcia konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.

§8

1. Udział w kursach lub programach edukacyjnych opartych o zadania testowe, w ramach obowiązkowego kształcenia ustawicznego oraz innych działaniach, wymaga wniesienia opłaty, o wysokości której Użytkownik będzie informowany.

2. Katalog kursów lub programów edukacyjnych opartych o zadania testowe, w wybranych zakresach tematycznych, zawiera informację o cenie i jego wartości punktowej.

3. Powiadomienie o nowościach w katalogu kursów lub programów edukacyjnych opartych o zadania testowe następuje bezpłatnie.

4. Otrzymywanie informacji o nowościach w katalogu wymaga użycia funkcji Subskrypcja i podania danych Użytkownika.

5. Udział w wybranym kursie lub programie edukacyjnym opartym o zadania testowe wymaga wypełnienia formularza zamówienia i potwierdzenia go. Uczestnik musi dysponować dostępem do sieci Internet oraz komputerem z zainstalowaną przeglądarka internetową obsługującą HTML 4.0 i JavaScript z włączoną obsługą cookies oraz sprzęt i oprogramowanie umożliwiające przeglądanie dokumentów i prezentacji multimedialnych.

6. Niektóre kursy lub programy edukacyjne oparte o zadania testowe wymagają od Użytkownika korzystania z technologii Flash.

7. Uczestnictwo w niektórych kursach lub programach edukacyjnych opartych o zadania testowe może wymagać skorzystania z klucza dostępu oraz nośników, które Użytkownik otrzyma od Operatora MPE.

8. W przypadku stwierdzenia wad technicznych w dostarczonym pakiecie edukacyjnym (kurs/program) należy w terminie 14 dni od jego doręczenia wnieść reklamację i odesłać Operatorowi MPE. Uwzględnienie reklamacji spowoduje niezwłoczne wysłanie na koszt Operatora MPE innego wolnego od wad pakietu.

9. Opłatę za kurs lub program edukacyjny oparty o zadania testowe Użytkownik wnosi za pośrednictwem PPUP Poczta Polska przy odbiorze przesyłki za zaliczeniem pocztowym albo przelewem, albo inną przyjętą formą płatności.

10. Ukończenie kursu lub programu edukacyjnego opartego o zadania testowe Operator MPE dokumentuje w elektronicznym indeksie prowadzonym dla każdego Użytkownika oraz wystawia mu zaświadczenie.

11. W przypadku gdy, Użytkownik korzysta z kursu jako formy kształcenia na odległość Operator MPE zapewnia jego realizację zgodnie z par. 3 pkt 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2006 r. Nr 239, poz. 1739).

12. Udział w kursie uprawnia Użytkownika do punktów edukacyjnych, wartościowanych według algorytmu: 1 pkt. edukacyjny równa się 1 godzina zegarowa efektywnego udziału w kursie. Efektywny czas udziału w kursie rozumie się jako czas liczony od logowania do wylogowania w kursie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. 2004 r. Nr 231, poz. 2326, Załącznik nr 3 pozycja 2 oraz z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U.2005 r. Nr 142 poz.1196).

13. Każdy Użytkownik uczestniczący w kursie loguje się na podstawie instrukcji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (kliknij).

14. W przypadku gdy, Użytkownik korzysta z programu edukacyjnego opartego o zadania testowe jako formy kształcenia na odległość Operator MPE zapewnia jego realizację zgodnie z par. 3 pkt 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2006 r. Nr 239, poz. 1739).

15. Udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe uprawnia Użytkownika do punktów edukacyjnych, wartościowanych według algorytmu: 0,2 pkt za jedno pytanie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Dz. U. 2004 r. Nr 231, poz. 2326, Załącznik nr 3 pozycja 8 oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U.2005 Nr 142 poz.1196.).

16. Każdy Użytkownik uczestniczący w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe loguje się na podstawie instrukcji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (kliknij).

§9

1. Udostępnione Użytkownikowi materiały szkoleniowe - teksty, grafiki, zdjęcia dźwięki, filmy i inne, jak również wybór i układ prezentowanych treści są chronione prawem autorskim.

2. Uczestnik kursu lub programu edukacyjnego może wykonać tylko jedną kopię udostępnionego materiału w celu jego zabezpieczenia lub archiwizowania.

3. Z zastrzeżeniem §9 ust. 2 jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie, wymaga pisemnej zgody Operatora MPE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§10

1. Operator MPE przy transmisji danych osobowych stosować będzie środki techniczne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do danych.

2. Dane Użytkownika wykorzystane zostaną w celu umożliwienia mu korzystania z informacji i usług MPE oraz w działaniach marketingowych takich jak: przekazywanie informacji o promocjach, konkursach, produktach i usługach oraz działaniach realizowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.

3. Wykorzystanie adresów IP Użytkowników nastąpi wyłącznie w celu usunięcia usterek w pracy serwera, analizy występujących naruszeń bezpieczeństwa, analizy statystycznej wykorzystania MPE.

§11

1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia przez Administratora, którym jest Operator MPE.

2. Użytkownik może wnieść zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania jego danych w celach marketingowych. W tym celu należy wykorzystać funkcję Wspomaganie Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

Uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy kierować przy wykorzystaniu funkcji Wspomaganie Użytkownika.

§13

1. Operator MPE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie poprzez ich publikację na stronach portalu.

2. Wprowadzone przez Operatora zmiany nie obejmą postanowień dotyczących ochrony danych osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Wprowadzona uchwałą zarządu TIM-Polska Sp. z o. o. z dnia 22 marca 2013 roku.

Poniższe informacje dotyczą plików cookie w domenie medycyna.org pl, a więc zarówno stosowanych w części serwisu oferującej szkolenia (Medyczna Platforma Edukacyjna), jak i w Sklepie MPE.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie, inaczej "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w komputerze, urządzeniu przenośnym lub innym urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookie są na ogół związane z domeną internetową, a wykorzystywane przez przeglądarkę użytkownika.

Do czego służą pliki cookie?

Pozwalają one rozpoznać określoną przeglądarkę, a pośrednio określonego użytkownika oraz na tej podstawie dostosować zawartość strony, jej ustawienia, sposób prezentacji, interakcję z użytkownikiem.

Przykładowe zastosowania plików cookie:

- pamiętanie tzw. sesji, dzięki czemu użytkownik po zalogowaniu korzysta z szeregu stron i nie musi się logować do każdej strony

- pamiętanie zawartości koszyka w sklepie

- pamiętanie ustawień i preferencji użytkownika

- zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z serwisu przez dokładniejszą identyfikację użytkownika

- dostosowanie treści do używanego urządzenia (np. telefon lub tablet)

- dostosowanie treści do lokalizacji użytkownika

- gromadzenie statystyki korzystania ze strony

Powyższe funkcje byłyby bez użycia plików cookie trudne bądź niemożliwe do zrealizowania.

W jaki sposób można zarządzać korzystaniem z plików cookie?

Pliki cookie są przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Jeżeli użytkownik stosuje kilka przeglądarek (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome), może posiadać w swoim komputerze kilka kopii tych samych ciasteczek.

Domyślnie przeglądarki internetowe akceptują większość plików cookie, ponieważ pliki te wzbogacają i ułatwiają korzystanie z serwisów. Takie standardowe zachowanie można zmienić przy użyciu ustawień przeglądarki (opcji, opcji internetowych). Każda przeglądarka wymaga własnego sposobu zarządzania plikami cookie, które gromadzi.

Należy pamiętać, że ograniczanie stosowania plików cookie będzie skutkować obniżoną funkcjonalnością odwiedzanych witryn, a nawet brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji.

W jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane przez MPE i Sklep MPE?

Pliki cookie w domenie medycyna.org.pl są stosowane w celu pamiętania zawartości sesji, ustawień i preferencji użytkownika oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z serwisu.

W domenie medycyna.org.pl nie są stosowane pliki cookie innych firm (tzw. third party) służące do śledzenia zachowań użytkowników i gromadzenia danych komercyjnych na ich temat.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Medycznej Platformy Edukacyjnej z dnia 4 maja 2005 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KURSÓW

wwww.medycyna.org.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURSU

... ... ... ... ... ... ... <tytuł> ... ... ... ... ... ... ...

Szanowna Pani Doktor / Szanowny Panie Doktorze,

W celu zapoznania się zawartością kursu uprzejmie prosimy o wykonanie następujących czynności:

1. proszę zarejestrować się na Medycznej Platformie Edukacyjnej, www.medycyna.org.pl (jeśli jeszcze nie jesteście Państwo jej Użytkownikiem), w tym celu należy kliknąć na napis znajdujący się po prawej stronie monitora komputerowego: „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!”; zostanie otwarty formularz rejestracyjny, który należy wypełnić – jako grupę zawodową proszę wybrać „Lekarz”,

2. przy każdym kolejnym wejściu na MPE Użytkownik powinien się zalogować, używając do tego celu okna po prawej stronie monitora komputerowego:

Zaloguj się

Nazwa użytkownika:

Hasło:


3. następnie należy kliknąć kategorię kursów „... ... ... ... ...” – otworzy się menu; należy wybrać odpowiedni tytuł kursu,

4. po wybraniu kursu otworzy się okienko, do którego należy wpisać klucz dostępowy:

xxxxxxxxxxxxxxxx


5. po otwarciu się strony z pełną zawartością kursu proszę zapoznać się ze wszystkimi częściami składowymi, w tym z prezentacją multimedialną,

UWAGA: po jednorazowym wprowadzeniu klucza dostępowego można wielokrotnie powracać do kursu i przeglądać jego zawartość

6. ostatnim krokiem jest zaliczenie testu wiedzy jako formy sprawdzającej, zgodnie z przepisami par. 3 ust. 4 Rozporzadzenia MZ z dnia 05.12.2006 w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2006 r.),

7. system MPE automatycznie wpisuje zaliczenie kursu przez Użytkownika do jego elektronicznego indeksu,
a następnie Użytkownik ma możliwość pobrania zaświadczenia ukończenia danego kursu, stanowiącegopotwierdzenie uzyskania punktów edukacyjnych według algorytmu 1 godzina = 1 punkt edukacyjny (zgodnie z Rozporzadzeniem MZ z dnia 6 października 2004 w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. 2004 r. Nr 231, poz. 2326, Załącznik nr 3 pozycja 2 oraz z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U.2005r. Nr 142 poz.1196).

Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym!

Operator MPE


Załącznik nr 2 do Regulaminu Medycznej Platformy Edukacyjnej z dnia 4 maja 2005 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH OPARTYCH O ZADANIA TESTOWE

wwww.medycyna.org.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU EDUKACYJNEGO OPARTEGO O ZADANIA TESTOWE

... ... ... ... ... ... ... <tytuł> ... ... ... ... ... ... ...

Szanowna Pani Doktor / Szanowny Panie Doktorze,

W celu zapoznania się zawartością programu edukacyjnego uprzejmie prosimy o wykonanie następujących czynności:

8. proszę zarejestrować się na Medycznej Platformie Edukacyjnej, www.medycyna.org.pl (jeśli jeszcze nie jesteście Państwo jej Użytkownikiem), w tym celu należy kliknąć na napis znajdujący się po prawej stronie monitora komputerowego: „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!”; zostanie otwarty formularz rejestracyjny, który należy wypełnić – jako grupę zawodową proszę wybrać „Lekarz”,

9. przy każdym kolejnym wejściu na MPE Użytkownik powinien się zalogować, używając do tego celu okna po prawej stronie monitora komputerowego:

Zaloguj się

Nazwa użytkownika:

Hasło:


10. następnie należy kliknąć kategorię programu edukacyjnego „... ... ... ... ...” – otworzy się menu; należy wybrać odpowiedni tytuł programu,

11. po wybraniu programu edukacyjnego otworzy się okienko, do którego należy wpisać klucz dostępowy:

xxxxxxxxxxxxxxxx


12. po otwarciu się strony z pełną zawartością programu edukacyjnego proszę zapoznać się ze wszystkimi częściami składowymi, w tym z prezentacją multimedialną,

UWAGA: po jednorazowym wprowadzeniu klucza dostępowego można wielokrotnie powracać do programu edukacyjnego i przeglądać jego zawartość

13. ostatnim krokiem jest zaliczenie testu wiedzy (test wybierany jest przez system MPE losowo dla każdego użytkownika), do testu można przystępować wielokrotnie; zaliczenie testu wiedzy gwarantuje uzyskanie 5 punktów edukacyjnych, zgodnie z Rozporzadzeniem MZ z dnia 6 pażdziernika 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Dz. U. 2004 r. Nr 231, poz. 2326, Załącznik nr 3 pozycja 8 oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U.2005 Nr 142 poz.1196,

14. system MPE automatycznie wpisuje zaliczenie programu edukacyjnego przez Użytkownika do jego elektronicznego indeksu, a następnie Użytkownik ma możliwość pobrania zaświadczenia ukończenia danego programu edukacyjnego, stanowiącegopotwierdzenie uzyskania punktów edukacyjnych.

Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym!

Operator MPEWitaj w Medycznej Platformie Edukacyjnej.

Zapraszamy do rejestracji w portalu i korzystania z naszych kursów i programów.


Pn. Wt. Śr. Cz. Pi. So. Ni.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 Dziś roda, 22 maja 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   


 
Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)